black sheep & sheepdog


black sheep & sheepdog - μαυρο προβατο & τσοπανοσκυλο - mouton noir et chien de berger

- Don't be shy, let us kiss!
- But you're older than me...

- Ne sois pas timide, laisse-nous nous embrasser!
- Mais tu es plus âgée que moi ...

- Μην ντρέπεσε, ας φιλήθουμε!
- Αλλά είσαι μεγαλύτερη από μένα ...