black sheep & sheepdog


black sheep & sheepdog - μαυρο προβατο & τσοπανοσκυλο - mouton noir et chien de berger

Lesbos, Greece.


- Don't be shy, let us kiss! I'm not the only black sheep around.
- But you're older than me...

- Ne sois pas timide, laisse-nous nous embrasser! Je ne suis pas le seul mouton noir.
- Mais tu es plus âgée que moi ...

- Μην ντρέπεσε, ας φιλήθουμε! Δεν είμαι το μόνο μαύρο πρόβατο γύρω.
- Αλλά είσαι μεγαλύτερη από μένα ...