Μεγάλη Παρασκευή


Μεγάλη Παρασκευή - Good friday - Vendredi Saint

Lefkosias, Athens.

The call for prayer of these small bells of St. Andrea's church, even on such a mourning day, is one of the most beautiful laments of Athens ...

Το κάλεσμα για προσευχή από αυτές τις μικρές καμπάνες της εκκλησίας του Αγίου Ανδρέα, έστω και σε μια τέτοια ημέρα πένθους, είναι ένα από τα ομορφότερα μοιρολόγια της Αθήνας ...

L'appel à la prière de ces petites cloches de l'église de Saint-André, même en une journée de deuil, est l'une des plus belles lamentations d'Athènes ...