Εργατική Πρωτομαγιά


Εργατική Πρωτομαγιά - May Day - 1er Mai

Solonos street, Athens.

On May Day, Athens is usually a Ghost city, only a foreign worker is guarding an empty parking !

Την Πρωτομαγιά, η Αθήνα συνήθως είναι μία πόλη φάντασμα, μόνο εναν αλλοδαπό εργαζόμενο φύλαει ένα άδειο πάρκινγκ !

Le 1er Mai, Athènes est généralement une ville fantôme, un travailleur étranger seul, gardant un parking vide !