cellophaned Christ


cellophaned Christ - Christ cellophané - τυλιγμένο Χριστο

Unspoilt faith, as if resurrection is postponed for a while ...

Foi préservée, comme si la résurrection est différée pour un moment ...

Aθικτη πίστη, σαν να αναβάλλεται η ανάσταση για λίγο ...