ΝΤΊΝΑ


ΝΤΊΝΑ - DINA

Cruising through the storms of the recession era, but still afloat!

De croisière à travers les tempêtes de l'ère de la récession, mais toujours à flot!

Εν πλω διαμέσου των καταιγίδων της εποχής της ύφεσης, αλλά εξακολουθεί να επιπλέει!