sterile figurine


sterile figurine - figurine stérile - στείρα φιγούρα

Head of a Cycladic figurine, from the 2004 Olympics' opening ceremony, "Mother Goddess" symbol of fertility and rejuvenation, is scattered in the parking lot of an abandoned stadium.

Tête d'une figurine des Cyclades, celle de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques en 2004,  "Déesse Mère" symbole de la fertilité et de rajeunissement, est dispersée dans le parking d'un stade abandonné.

Kυκλαδίτικης φιγούρα, από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών του 2004, "Μητέρα Θεά" σύμβολο της γονιμότητας και αναγέννησης, είναι διάσπαρτη στο χώρο στάθμευσης ενός εγκαταλελειμμένου γηπέδου.