Αγίου ΠνεύματοςΑγίου Πνεύματος - Monday of the Holy Spirit - Lundi de l'Esprit Saint

Des fois la séparation entre la realité et le monde du théâtre est abyssale ...

Sometimes the separation between reality and the world of theater is abysmal ...

Μερικές φορές ο διαχωρισμός ανάμεσα στην πραγματικότητα και τον κόσμο του θεάτρου είναι αβυσσαλέα ...