25η Μαρτίου


25η Μαρτίου - 25 Mars - March 25th

Η παρέλαση στις 25 Μαρτίου, ένας σαφής διαχωρισμός μεταξύ των πολιτών και τους πολιτικούς, αλλά και ένα χάσμα μεταξύ των αρχών ...

La parade du 25 Mars, une séparation nette entre les citoyens et leurs élites, mais aussi un décalage entre les autorités ...

The parade on March 25th, a clear separation between citizens and their elites, but also a gap between authorities ...