Aphrodite's disappearance


Aphrodite's disappearance - εξαφάνιση της Αφροδίτης - disparition d'Aphrodite

A typical Athenian tradition in crisis: fewer open air cinemas.

Une tradition typiquement Athénienne en crise: de moins en moins de cinémas en plein air.

Χαρακτηριστική αθηναϊκή παράδοση σε κρίση: λιγότερα θερινά σινεμά.