Δεκαπενταύγουστο


August 15th - Δεκαπενταύγουστο - 15 Août

Filopappou Hill, Athens.

- We were in the same city and we didn't know it!
- I knew it.

- Ήμασταν στην ίδια πόλη και δεν το γνωρίζαμε!
- Το ήξερα.

- Nous étions dans la même ville et nous ne le savions pas!
- Je le savais.