St. Panteleimon square


St. Panteleimon square - πλατεία Αγ. Παντελεήμονα - place St. Panteleimon

“Foreigners out of Greece. Greece only for Greeks”, a strange carpet in front of stairs of St. Panteleimon church.

“Les étrangers hors de la Grèce. La Grèce seulement pour les Grecs”, un étrange tapis en face des escaliers de l’église de Saint-Panteleimon.

«Έξω οι ξένοι από την Ελλάδα. Η Ελλάς στους Έλληνες”, ένα παράξενο χαλί μπροστά από τα σκαλοπάτια της εκκλησίας του Αγίου Παντελεήμονα.